Klimateffekt

Koldioxid är en av sex s.k. klimatgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Koldioxid bildas vid all förbränning av organiskt material, vare sig det rör sig om fossil olja, kol eller naturgas eller förnybar biogas, ved eller etanol. Ändå finns det goda skäl att skilja mellan fossilt och förnybart.Men den gängse tanken att det finns två grupper och att alla bränslen är antingen det ena eller det andra är kanhända inte helt sann. Allt organiskt material ingår ju i ett kretslopp - skillnaden är tidsskalan.Det som spelar roll för den globala uppvärmningen är hur länge den vid förbränning bildade koldioxiden blir kvar i atmosfären, d.v.s. hur långa kretsloppen för återbildandet är. Och här skiljer tidsskalan enormt mellan olika bränslen
  • Halm 1 år
  • Ved (i Sverige) 80 år
  • Torv 500 år
  • Olja/Kol/Naturgas 100 000 år
Klimateffekten av ett bränsle kan mot denna bakgrund beräknas genom att multiplicera mängden vid förbränningen bildad koldioxid med kretsloppstiden för bränslets återbildande enligt ovan.

Några exempel
Olja eldas så att 1 kg koldioxid bildas. Klimateffekten är 100 000 kgår koldioxid.
Svenskodlad ved eldas så att 1 kg koldioxid bildas. Klimateffekten är 80 kgår koldioxid.
Ett dieselbränsle med 25 % förnybar komponent (från svensk vedråvara) eldas så att 1 kg koldioxid bildas. Klimateffekten är 0.75*100 000+0,25*80=75 020 kgår koldioxid.