Gasers egenskaper

I gasbranschen är det inte alltid självklart vilka enheter som används. Därför finns ett behov av att ibland räkna om data. För detta ändamål har SGC tagit fram en mall för gasberäkningar. Utöver beräkningarna finns också typiska data för ett antal gaser och gasblandingar, däribland LNG från ett antal olika länder.

För valfri gasblandning kan följande parametrar beräknas:

 • Värmevärden
 • Wobbe-index
 • Densitet
 • Explosionsgränser
 • Stökiometriska syre- och luftbehov
 • Verkliga syre- och luftbehov vid valfritt lambda-värde
 • Avgasvolymer vid stökiometrisk förbränning och förbränning vid valfritt lambda-värde
 • Bränslerelaterade emissioner

Emissionsomräkning för NO, NO2, CH4, CO och SO2 mellan:

 • ppm ® mg/m3
 • mg/m3 ® ppm
 • ppm ® mg/MJ
 • ppm vid x % O2 ® ppm vid y % O2

Omräkning mellan utländska enheter och SI-enheter:

 • Tryck
 • Energi
 • Effekt
 • Värmevärde
 • Längd
 • Area
 • Volym
 • Vikt

Kompressibilitet för naturgasblandninger enligt AGA NX-19